- Năm học 2017-2018, có 9 lớp với 300 trẻ, Trong đó:

+ 01 nhóm Nhà trẻ 25-36 tháng có 32 trẻ.

+ 01 lớp Mầm có 30 trẻ.

+ 02 lớp Chồi có 93 trẻ.

+ 05 lớp Lá có 135 trẻ.