• Trần Thị Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chồi ghép 4
  • Điện thoại:
   01665267763
  • Email:
   ngochuyen763@gmail.com
 • Phan Thị Bích Liểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp chồi 2
  • Điện thoại:
   01285066676
  • Email:
   bichlieumnthuanhoa86@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chồi 3
  • Điện thoại:
   01693685577
  • Email:
   thanhtrangmnthuanhoa@gmail.com
 • Dương Thị Cẩm Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên chồi 1 + TTCM
  • Điện thoại:
   01224032812
  • Email:
   camgiangmn16a@gmail.com